Gegevensbescherming

Jentschura International GmbH hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich strikt aan de regels van de privacywetten. Persoonsgerelateerde gegevens worden op deze internetpagina alleen verzameld in de technisch vereiste omvang. Onder geen enkele voorwaarde worden de persoonsgerelateerde gegevens verkocht of om andere redenen doorgegeven. Onderstaande verklaring geeft u inzicht in de wijze waarop wij deze bescherming waarborgen en welke soort gegevens voor welk doeleinde worden verzameld.

Gegevensverwerking op deze internetpagina

"Deze internetpagina gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics werkt met zogenaamde 'cookies' d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze internetpagina (inclusief uw IP-adres) wordt in naar een server van Google in VS doorgezonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de internetpagina te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op deze internetpagina en om andere met het gebruik van de internetpagina en het internet verbonden diensten te verrichten tegenover de provider van de internetpagina. De informatie wordt door Google ook eventueel aan derden overgedragen, indien dit wettelijk voorgeschreven wordt of derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verbinding brengen met andere gegevens van Google Inc.

U kunt de plaatsing van de cookies verhinderen door een dienovereenkomstige instelling in uw browser, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze internetpagina in volle omvang zult kunnen gebruiken. Door het gebruik van deze internetpagina verklaart u uw toestemming tot de verwerking van de door Google over u verzamelde gegevens in de tevoren beschreven wijze en voor de eerder genoemde doeleinden. Tegen de gegevensverzameling en -opslag kan op elk moment met geldigheid voor de toekomst bezwaar worden gemaakt. Ten aanzien van de discussie over de inzet van analysetools met volledige IP-adressen willen wij erop wijzen dat deze internetpagina Google Analytics met de suffix '_anonymizeIp()' gebruikt en IP-adressen dan ook alleen afgekort verder worden verwerkt om een mogelijke directe betrekking tot personen uit te sluiten.

De verzamelde gegevens zijn:

  • browsertype/ -versie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL (de tevoren bezochte pagina)
  • hostnaam van de computer (afgekorte, niet personaliseerbaar IP-adres)
  • Tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen door ons niet aan bepaalde personen worden gerelateerd. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats.

Bij de oproep van onze internetpagina worden om technische redenen gegevens op onze webserver opgeslagen. Hierbij betreft het: de naam van de opgeroepen pagina, datum en tijdstip van de oproep, overgedragen hoeveelheid gegevens, IP-adres van de opgeroepen aansluiting, browsertype en besturingssysteem van het apparaat waarvandaan de pagina werd opgeroepen.

Deze protocolgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de beperking en verhelping van technische storingen of voor de verhindering van aanvallen op onze internetpresentatie of ander misbruik. De protocolgegevens worden normaal gesproken na maximaal 30 dagen gewist. In geval van verdenkingen behouden wij ons het recht voor om uittreksels uit het protocol op te slaan totdat de zaak is opgehelderd. Uit deze interne protocolgegevens worden in geen enkel geval persoonsgerelateerde gebruikersprofielen opgemaakt, noch worden deze gegevens doorgegeven aan derden.

Contactformulier / Aanvraag productmonsters / Handelarenaanvraag

Wanneer u gebruik maakt van de formulieren op de internetpagina, worden de door u daar ingevoerde gegevens door ons opgeslagen voor de verdere verwerking van uw aanvraag.

Uw persoonsgerelateerde gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens, van het e-mailadres en het gebruik daarvan voor de verzending van informatie vanuit ons huis op elk moment herroepen door een e-mail aan info@p-jentschura.de.

Recht op informatie

U hebt te allen tijde het recht op informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, over de herkomst en de ontvanger daarvan alsmede over het doel van de opslag. Informatie over de opgeslagen gegevens ontvangt u via onze zaakgelastigde voor gegevensbescherming.

Contractafwikkeling

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de contractafwikkeling en eventuele latere garantie-afhandelingen. Binnen het kader van de bestelafwikkeling ontvangen de hiermee door ons belaste dienstverleners (bijv. vervoerder, logistiekbedrijf, betalingsbemiddelaar) de vereiste gegevens.

Verdere informatie

Wij hechten waarde aan uw vertrouwen. Daarom willen wij u te allen tijde verantwoording afleggen over de wijze waarop wij uw persoonsgerelateerde gegevens verwerken. Wanneer u vragen mocht hebben die niet door deze verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens konden worden beantwoord of u meer informatie wenst over een bepaald punt, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze zaakgelastigde voor gegevensbescherming.